വെറുപ്പ്

വെറുപ്പിൻ മുൾച്ചെടി

കുരുത്ത ഹൃത്തുമായ്

പിറന്നിട്ടില്ലാരു-

മിതുവരെ ഭൂവിൽ!

 

നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി

ചിണുങ്ങും നോവുകിൽ

കളങ്കമേശാതെ-

പിറന്നു നാംപാരിൽ!

  

പരിചരിക്കുവാൻ

നിറഞ്ഞോർ ചുറ്റിലും

പകർന്ന താളത്തിൽ

ചുവടു വെച്ചാദ്യം!

 

ഇസങ്ങളും നാനാ

മതങ്ങളും മർത്യ

ദുരിത മോക്ഷത്തിൻ

വഴിതിരഞ്ഞവർ!

 

അതിലതിരിട്ടു-

പുറത്തെയന്ന്യനെ

വെറുക്കാനാരുള്ള- 

മൊരുക്കി നമ്മളിൽ!

 

എവിടെനിന്നെന്നു  

പഠിച്ചെടുത്തതി-

വെറുപ്പിൻ ദുർഗ്രഹ-

വികാര വൈകൃതം!